Hasta Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

    Hasta/Müşteri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Selçuk İnanlı tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenmektedir?

 

 1. “İletişim”:  www.selcukinanli.com web sitemize giriş yaptığınız zaman aşağıda sıralanmış olan verileriniz çağrı ekibimiz tarafından, tarafınıza dönüş yapıp bilgi vermek amacıyla uygulama personellerimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

 • İsim Soyisim
 • Cep Telefonu numarası
 • E-posta Adresi
 • Mesaj

 

 

Tüm bu verilerin işlendiği web sitemiz üzerinden, doktorumuza anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerini bizimle paylaşmış olan hastalarımızın kişisel verilerinin aktarım sürecinin tamamlanabilmesi için verilerinin işleneceğine dair açık rıza vermeleri gerekmektedir. Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, aydınlatma metninin içeriğine istedikleri zaman www.selcukinanli.com üzerinden ulaşabileceklerdir. İlgili kişilerin aydınlatma metnine vermiş olduğu açık rıza sonrasında sistemimizde bir kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

 

 1. Sağlık Hizmeti: Kayıt işlemini tamamlayan ilgili kişiler, talep ettikleri sağlık hizmetinin sunulması için, verilecek hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlere “tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebiyle aktarılacaktır. Çağrı merkezimizle görüşmenizin ardından, talep ettiğiniz sağlık hizmetinin sizlere sunulması için aşağıda gösterilen sağlık verilerinizin paylaşılması istenebilir.

 

 • Görsel ve İşitsel verilerin kaydı (Fotoğraf, Görüntülü görüşme kaydı, Doktorumuza gönderilen mesaj)
 • Röntgen (mevcut ise)
 • Sağlık Raporu

 

 İlgili kişinin, hiçbir sağlık verisi veya kişisel bilgisi, ilgili kişinin onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 1. Diğer Hizmetler:

 

Çağrı Merkezi ve Santral: Prof. Dr. Selçuk İnanlı’nın çağrı merkezini aradığınızda randevu talebinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 

 • Ad- Soyad
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Pasaport Numarası veya Pasaport görüntüsü
 • T.C. Kimlik Numarası

 

 

2) Kişisel Verileriniz Nasıl Aktarılmaktadır?

 

Sağlık Hizmeti: Yukarıda sayılan kişisel verileriniz anlaşmalı olduğumuz hastaneler ve sağlık kuruşları başta olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişilere ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yöntemi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 

Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler: İş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince Kvkk’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

 

Çağrı Merkezi Hizmeti: Prof. Dr. Selçuk İnanlı, tarafından üçüncü kişilerden veri işleyen hizmet sağlayıcısı sıfatıyla çağrı merkezi, hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin sunulması öncesinde, sadece KVKK kapsamında onay (açık rıza) vermiş olan misafirlerimize ait iletişim bilgileri ile sınırlı olmak üzere, ilgili çağrı merkezinin erişimine imkân tanınmaktadır.

 

3) İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kvkk’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesine talep etme,

 

Başvurularınızı “İlgili Kişi Başvuru Talep Formu ” üzerinden bizlere iletebilirsiniz

Bu aydınlatma metni 23.01.2023 tarihinde güncellenmiş olup, Prof. Dr. Selçuk İnanlı tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Prof. Dr. Selçuk İnanlı tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış bulunmaktayım.

 

Prof. Dr. Selçuk İnanlı tarafından;

 • Sağlık kişisel verilerinin şirketin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, özlük dosyalarının tutulması, (görsel ve işitsel verilerin kaydı, röntgenler, sağlık raporları olmak üzere), hekimlik faaliyetlerinin sürdürülmesi, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amaçları ile
 • Pasaport fotokopisinde belirtilen bilgilerin ise özlük dosyası tutulması amacı ile
 • Telefon numarası, E-posta adresi, Randevu bilgisi; hizmetin ifasıyla ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amacı ile

 

▢ Açık Rıza Gösterdiğimi Beyan Ederim.